• .
 • .
 • .
 • .

Tradiční chalupy s.r.o.

AKTUALITY:


TRADIČNÍ CHALUPY
Tradice spjatá s jednoduchostí. Takto lze charakterizovat návrhy novostaveb rodinných domů, které pocházejí z rukou dnešního architekta a jsou určeny všem, které láká chalupářský styl bydlení. Návrhy byly vytvářeny pro prostředí venkovské Vysočiny do jejích... (+)

…odlehlých míst, vázaných ochranou přírody a krajiny. Tím je dán především styl, kterým se domy prezentují navenek, ale do jisté míry také dispoziční řešení, které při zapracování moderních požadavků na bydlení zároveň respektuje původní principy domácího provozu v lidových staveních a dodržuje pravidla jednoduchosti, přehlednosti a hospodárnosti. Vždyť stavebníkem takového domu byl v minulosti vždy „hospodář“ a pokud chceme jeho tradici ctít, musí být hospodárnost našim prvotním vodítkem.

Základní kostru nabídky tvoří 3 varianty chalup, a to typ ECONOMIC, typ STANDARD a typ COMFORT. Každý typ má mnoho možností dispozičního řešení. Dispozice vycházejí ze známých pravidel lidové architektury: respektují pravidlo obdélného tvaru půdorysu, rozvíjeného hospodářskými přístavbami dále do tvaru L nebo U, respektují též pravidlo orientace vstupu i pravidlo umístění komína a s ním spjatého domácího krbu či pece. Autor návrhů vycházel z jednoduchosti klasických konstrukčních schémat, a proto zákonitě základní dispoziční rozvržení nových domů odkazuje na pravidlo „trojdělení“ tradičního venkovského domu. Řešení fasád je navrženo ve dvou základních stylech: Chalupník nebo Sedlák.

Vzhled, stejně jako velikost jednotlivých typů domů, odráží ekonomickou náročnost dané stavby – ECONOMIC je co nejjednodušší, STANDARD již náročnější a COMFORT v rámci jednoduchého stylu Vysočiny nejpropracovanější.

Variace vzhledu, dispozic i kombinace základních hmot objektu s možnými přístavbami garáží, zimních zahrad aj. jsou věcí individuálních požadavků klienta a na míru zpracovaného architektonického návrhu domu, situovaného již na konkrétní stavební pozemek. V jednoduchosti je síla a už nyní je zřejmé, že principy lidové architektury, stejně jako principy moderních, spolehlivých a ekonomických konstrukčních a dispozičních řešení, ze kterých naše prvotní návrhy vycházejí, umožňují nespočet variant a alternativ řešení.

Věříme, že díky spolupráci mezi klientem a projektantem se nám podaří uspokojit ty nejnáročnější požadavky každého stavebníka. Stavebníka, který je připraven respektovat a ctít užitečné tradice našich předků, stejně jako mistrovství v jejich ztvárnění, a který k nám nachází cestu především proto, že upřednostňuje každodenní život v malebném a klidném prostředí venkovské a podhorské krajiny. Naše komplexní služby sestávají z vyhledávání vhodných pozemků tak, aby jejich umístění naplňovalo veškeré představy našich klientů a zároveň co nejpřirozeněji korespondovalo s charakterem okolní zástavby a především krajiny. Zajišťujeme veškerou projektovou dokumentaci a všechna správní rozhodnutí se stavbou chalupy související. Naší starostí je samotná realizace a výběr dodavatelů až po dokončení a předání stavby spokojenému klientovi. V případě zájmu poskytujeme služby a poradenství i po dokončení díla., tzn. například při zařizování stylovým lidovým nábytkem, el. spotřebiči a dalším interiérovým vybavením, založením zahrady, oplocením atd..KOMPLETNÍ SERVIS
Naše společnost si uvědomuje význam venkovských sídel v naší krajině, hodnoty, jež svým obyvatelům přináší, nabízíme tedy svým klientům výstavbu chalupy s dodržením základních prvků, která pro jejich vnější vzhled byla od nepaměti typická. Rovněž provádíme... (+)

…rekonstrukce původních staveb s maximální snahou o zachování původního charakteru chalupy. Při výstavbě vycházíme z ustálených regionálních forem a tradic, což na druhé straně nevylučuje individuální ztvárnění vlastních představ. Uvědomujeme si, že dnešní nároky na komfortní bydlení vyžadují jiná interiérová řešení, v nichž je klientovi ponechán prostor pro představy a požadavky. Tak, abychom úspěšnou spoluprací docílili výstavby tradičních chalup, avšak v moderním střihu.Za dobu existence, která se datuje od roku 2006 jsme zrealizovali již řadu chalup. Díky těmto zkušenostem jsme zůstali pouze s osvědčenými spolehlivý partnery – řemeslníky.

O naše klienty se snažíme pečlivě starat od prvního kontaktu až po finální odevzdání chalupy. Celý proces realizace zakázky začíná vytvořením projektové dokumentace, vyřízením stavebního povolení a dalších nezbytných dokladů a vyjádření dotčených orgánů, odborné poradenství, stavební dozor. Samozřejmostí je záruka na práci odvedenou naší firmou.

Pro klienta zajistíme následující činnosti:

 • zprostředkování financování uznatelných nákladů formou stavebního spoření a hypotečních úvěrů
 • na základě našeho aktuálního přehledu o stavebních parcelách v CHKO Žďárské vrchy zajistíme vhodný výběr a převod vlastnických práv včetně vypracování znaleckých posudků a smluv o převodu vlastnictví a návrhu vkladu do katastru nemovitostí
 • veškeré průzkumné práce (inženýrskou geologii, hydrogeologický, radonový a korozivní dendrologický a pedologický průzkum, geodetické zaměření apod.)
 • vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení vycházející z architektonických studií a požadavků klienta, včetně komplexní inženýrské činnosti až po vydání rozhodnutí o umístění stavby
 • vypracování projektu ke stavebnímu povolení včetně inženýrské činnosti až po vydání stavebního povolení, tvorba časového plánu a rozpočtu
 • provádíme stavební práce, jejich řízení, koordinaci řemesel a plánování
 • stavební dozor a kontrolu kvality
 • kompletní ochranu záměru investora v průběhu celé realizace a fakturace
 • kolaudační řízení a zápis do katastru nemovitostí
 • vystavení záruk a pojištění nemovitosti
 • předání díla
 • zjištní úpravy okolí a zahradnické práce
 • poradenský servis v oblasti chalupaření


FENOMÉN CHALUPAŘENÍ
Nikde jinde na světě jich tolik nemají. Jsou typickým znakem naší krajiny. Chalupy, u nás letitý koncept druhého venkovského bydlení dnes zdaleka nezašly na úbytě, naopak. Tyto objekty se modernizují, zařizují, a i když třeba na pohled vypadají jako skromná dřevěná chaloupka... (+)

…uvnitř se často skrývá vysoký komfort. A nedělá se to jenom kvůli víkendům nebo letní dovolené, myslí se na budoucnost – mnoho lidí se totiž po čase na chalupu stěhuje nastálo.V mnoha jiných státech dávají lidé přednost nájmu letních nemovitostí, nepřišli na chuť zahradničení a kutění. A ani houbaření, což je další náš národní fenomén, který se s chalupařením přímo doplňuje. Typický je pro naše kraje páteční odpolední úprk z města na chalupy. Tak to u nás pamatuje už několikátá generace.

Chalupníci, chalupáři, chataři…
Kde se tento fenomén vzal? Vše ovlivnila prvorepubliková vlna trampingu se sruby a chatovými osadami skrytými v lesích. Později přišel další impulz. Po válce, když se vylidnilo pohraničí, se dala třeba v Lužických horách v padesátých letech koupit chalupa za pět set korun. Do hor se postupně místo chalupníků – hospodářů stěhovali novodobí chalupáři. Lidem po několik desetiletí nahrazovaly zahraniční dovolené, tehdy skoro nedosažitelné.
Po roce 1989 na krátký čas doba chalupaření polevila. Začali jsme totiž objevovat nové kraje, jezdit po světě. Podle sčítání v roce 1991 mělo chatu nebo chalupu téměř 400 tisíc rodin, o deset let později však už 432 tisíc a toto číslo stále roste.
Rodiče uvolňují dětem byt ve městě a odcházejí na důchod na předem zvelebenou chalupu. Ale i mladí lidé, když mají ruchu velkoměsta dost, se stále častěji přesouvají ven do přírody.


LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Lidová architektura v České republice je příkladem středoevropské či východoevropské stavební kultury. Liší se od západní, která je charakteristická vysokou vertikální zděnou konstrukcí. Odlišnosti lze hledat i v rozdílných klimatických podmínkách a dostupnosti stavebního materiálu – dřeva a kamení. V západní Evropě byl nedostatek lesů a převažovalo dřevo listnatých stromů. Naopak střední a východní Evropa byla bohatá na jehličnaté lesy. ... (+)

…Lidová architektura je odlišná i v různých částech České republiky. Různé stavební zvyklosti se rozvíjely v závislosti na kulturním a přírodním prostředí, do kterého navíc vstupovaly vlivy cizích kultur. V nížinných oblastech se zemědělskou výrobou se budovaly zemědělské usedlosti, které měly základní rysy často společné, s dobovými a místními zvláštnostmi. Naproti tomu v horských oblastech s horšími podmínkami pro zemědělské hospodaření se s rozvojem řemesel měnily části stavení ve víceúčelové místnosti. Sloužily k bydlení i k řemeslné výrobě.Hlavní oblasti lidové architektury:

Vysočina
Lidová architektura na Vysočině zanechala svůj odkaz zejména v oblasti Žďárských vrchů. Ve zdejší kopcovité krajině můžeme spatřit desítky ukázek tzv. horáckého domu Pro jeho stavbu bylo využíváno převážně dřevo, kámen, v menší míře nepálené cihly, pálené cihly jsou zde novějšího data. Převážně štítová zástavba tvoří obvykle nepravidelnou náves, která využívá nerovnostech terénu. Vzácné nejsou ani typy tzv. horské kolonizace s rozptýlenou zástavbou. Poměrně často se dodnes setkáme se dřevěnými roubenými chalupami, někdy olíčenými vápnem, se složitě zdobenými štíty. Novějším typem je zděný dům z kamene s plastickou výzdobou na omítce. Staré domy jsou kryté šindelem, novější plechem, eternitem, dehtovou lepenkou.

Jižní Čechy
Pro jižní Čechy je typické Selské baroko. Jedná se o architekturu jihočeských vesnic, převážně v okolí Českých Budějovic. Inspirována byla barokními a klasicistními stavbami, městskými i církevními. Stavby či jejich vnější tvar a výzdoba pocházejí většinou z druhé poloviny 19. století. Pro Chodsko a oblast Pošumaví je typický zděný špýcharový dům.
Typickou ukázkou selského baroka je vesnice Holašovice u Č. Budějovic, která je zařazena na seznam památek UNESCO.

Šumava
Výrazným protipólem zástavby nížinatých oblastí je zástavba v horských oblastech Šumavy, kde se pochopitelně dlouho výrazně uplatňovala dřevěná stavba. Dřevo dodávalo různým částem objektů i charakteristický vzhled. I zevně patrné roubení (často z netesaných, oblých trámců) se udrželo zvláště na předních, obytných částech domů. Naprosto převažující krytinou střech býval šindel, kterým se někdy dodatečně obíjely i roubené stěny předních obytných částí domů nebo stěny vůbec, obzvláště vystavené nepřízni povětrnosti.

Severozápadní Čechy
Ve středověku do Čech proniklo ze západní Evropy užití hrázdění. Převládalo u patrových staveb v oblasti celého Podkrušnohoří, Chebska, Ústecka, Děčínska a Lužických hor a Frýdlantského výběžku.
V severních Čechách se dodnes dochoval u nás zřejmě největší počet starších dřevěných domů. Hrázdění patří vedle roubení k tradičním stavebním konstrukcím na našem území. Objevuje se na středověkých hradech, městských domech i lidových stavbách. Hrázděná konstrukce byla oblíbená především kvůli výrazné úspoře dřeva.

Krkonoše a Jizerské hory
V málo úrodných nejvýše položených částech území českého pohraničí (Jizerské hory a Krkonoše) byly stavěny domy tzv. chlévního typu. To znamená, že kromě střední vstupní síně a přední světnice tvoří zadní díl chlév nebo stáj, do níž se kromě ze dvora dalo vstoupit i přímo ze síně. To umožnilo péči o domácí zvířata i v zimě, kdy byl dům celý zapadaný sněhem. Domácí řemeslná výroba ovlivnila architekturu zvětšením světnice a větším počtem jejích oken, protože obvykle ve světnici, kde se žilo probíhala i tato řemeslná výroba.

Pojizeří a Podještědí
Přízemní roubené domy se nacházejí v Pojizeří a Podještědí a v málo úrodných kopcovitých oblastech Liberecka a Děčínska.

Českolipsko, Litoměřicko a Frýdlantsko
V západnějších oblastech severních Čech (Českolipsko, Litoměřicko, Frýdlantsko) najdeme tzv. podstávkové domy. Na přízemní roubený dům je jakoby nasazena horní stavba, která přízemní budovu někdy dokonce obkračuje, a je podpírána z vnějšku představenou dřevěnou konstrukcí – tzv. podstávkou.

Východní Čechy
Základním typem obytného domu v této oblasti je přízemní roubený dům. Prakticky jedinou původní krytinou (zvláště ve vyšších polohách) byl šindel. Na severním pomezí východočeské oblasti – v Orlických horách – bylo poměrně běžnou úpravou plochy štítu jeho pobití šindelem. Velké světnice mají větší počet oken v závislosti na potřebách domácké řemeslné výroby.

Střední Čechy
Oblast Českého středohoří a Kokořínska je zajímavá kombinováním hrázděné, roubené a zděné konstrukce lidových stavení, čili smícháním vlivů české a německé stavební kultury.
Krytina byla došková, v lesnatějších oblastech a u bohatších stavebníků šindelová. Od 19. století stále častěji převažovala tašková keramická krytina. Výzdoba středočeského dřevěného domu je poměrně prostá. Bohatší lomenice byly běžné jen v úrodných nížinatých oblastech – zvláště v Polabí (Mělnicko, Mladoboleslavsko). Běžný býval původně hranatý nebo okrouhlý kabřinec (kukla) vystupující ve vrcholu štítu.

Haná
Základními vlastnostmi hanáckých lidových staveb je jednoduchost, prosté členění ploch i střech, dále účelné a užitkové rozmístění budov kolem dvora a v neposlední řadě i jejich estetická stránka. Výrazným znakem byla sytá barevnost stěn.
Typický příklad objektů hanácké lidové architektury z 18. a 19. století najdeme v Rymicích. Jde o chalupy s typickými doškovými střechami či roubené domy omazané hlínou.

Jižní Morava
Na Slovácku převažují vesnice s protáhlým ulicovým půdorysem a širokou návsí, která je lemovaná dvěma souvislými řadami přízemních stavení. Nápadným znakem tu bývala pestrá sytá barevnost staveb, včetně malovaného ornamentálního dekoru. Charakteristickým rysem této oblasti jsou rozsáhlé soubory lisoven a vinných sklepů při vesnicích. Ty pak společně s dalšími hospodářskými stavbami kolem obytného jádra (seníky, sušárny ovoce apod.), dotvářejí architekturu celé oblasti.

Valašsko
Na území CHKO Beskydy se vyskytuje lidová architektura karpatského typu. Jedná se o přízemní roubený dům se sedlovou střechou krytou původně šindelem. Charakteristickými prvky jsou dřevěné podsíně, dřevěné štíty s ozdobně kladenými deskami, místně i malovanými, okapové stříšky ve štítě, kabřinec s makovičkou. V údolích Beskyd bylo možné setkat i s řadou výrobních zařízení jako byly vodní mlýny, pily, valchy na zpracování vlny a podobně. Na horských pasekách byly sezónní domy pastevců tzv. salaše.
Zdejší typickou roubenou architekturu lze spatřit ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Jeseníky
V hornaté oblasti Jeseníků dosáhl vývoj lidové architektury podobných forem jako v sousedních Orlických horách. Charakteristickou krytinou zdejších vesnických staveb je šedomodrá břidlice.